ตรวจสอบรายการใบสั่งซื้อสินค้า
เลขที่ใบสั่งซื้อ:
วันทีใบสั่งซื้อ:
Ex :
19/08/2009